1
589 3345

12-2018
Φυλλάδιο 3ο, ενδεικτικές ασκήσεις στο MS-EXCEL. Το έγγραφο προστατεύεται με κωδικό.

11-2018
Φυλλάδιο 2ο, εισαγωγή στο MS-EXCEL. Το έγγραφο προστατεύεται με κωδικό.

9-2018
Φυλλάδιο 1ο, το εσωτερικό του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή και εργασία για παράδοση μέχρι την 1η Δεκεμβρίου 2018. Το έγγραφο προστατεύεται με κωδικό.